Asigurarea Obligatorie de Răspundere Civilă Auto

AORCA

1. Obiectul asigurării – Obiect al asigurării obligatorii de răspundere civilă auto îl constituie răspunderea civilă a posesorului şi utilizatorului de autovehicul pentru orice pagubă sau vătămare corporală produsă prin accident de autovehicul în limitele teritoriale de acoperire ale asigurării.

2. Asigurătorul – ÎM Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA, persoană juridică care deţine licenţă pentru practicarea tipului de asigurare dat, o parte a contractului de asigurare care pentru o plată determinată (prima de asigurare) achitată de către altă parte îşi asumă obligaţia de a compensa paguba adusă bunurilor sau dauna pricinuită vieţii şi sănătăţii conducătorului şi pasagerilor din vina asiguratului.

3. Asigurat – persoana juridică sau persoana fizică cu capacitate de exerciţiu, care a atins vârsta de 18 ani şi care deţine un mijloc de transport cu drept de proprietate sau posesie conform împuternicirilor eliberate de către proprietarul mijlocului de transport pentru încheierea contractelor de asigurare.

4. Teritorialitatea – contractul de asigurare obligatorie R.C.A. este valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

5. Termenul de valabilitate – contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto se încheie pe un termen de 12 luni. Se permite încheierea contractelor de asigurare cu perioade de asigurare mai mici decît 12 luni pentru autovehicule speciale, echipate de uzina producătoare sau reutilate legal cu dispozitive şi instalaţii pentru lucrări sezoniere agricole, de deszăpezire sau alte lucrări similare, înmatriculate cu numere temporare, înmatriculate în străinătate sau aflate în alte cazuri prevăzute de legislaţie.

6. Riscuri asigurate – Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care Asiguratul răspunde, în baza legii, faţă de terţele persoane păgubite prin accident de autovehicul, precum şi pentru cheltuielile legate de cazul asigurat şi suportate de Asigurat sau persoana păgubită în procesul civil.

7. Suma asigurată – limita maximă a răspunderii Asigurătorului, care nu poate depăşi limitele stabilite la art. 14 din Legea nr. 414 – XVI din 22.12.2006 ,,Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”. Şi anume:  1 milion de lei, indiferent de numărul victimelor, în cazul daunelor materiale. 1 milion de lei pentru o victimă sau de 5 milioane de lei, indiferent de numărul victimelor, în cazul vătămărilor corporale.

8. Despăgubirea de asigurare – Asigurătorul acordă despăgubiri dacă prejudiciile s-au produs din culpa asiguratului sau a utilizatorului de autovehicul, precum şi în cazul în care, la data accidentului:

a) utilizatorul nu este inclus în contractul de asigurare încheiat între posesor şi asigurător;

b) utilizatorul sau asiguratul nu posedă permis de conducere de categoria respectivă;

c) utilizatorul sau asiguratul nu a respectat obligaţiile tehnice legale cu privire la starea şi siguranţa autovehiculului.

În caz de vătămare corporală sau deces, despăgubirile de asigurare se acordă atît pentru persoanele aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cît şi pentru persoanele aflate în acel autovehicul, cu excepţia utilizatorului său.

Membrii de familie ai asiguratului, ai utilizatorului de autovehicul sau ai oricărei alte persoane a cărei răspundere civilă este angajată într-un accident de autovehicul şi este acoperită prin asigurare obligatorie de răspundere civilă auto nu sînt excluşi, datorită acestei legături de rudenie, din rîndul beneficiarilor asigurării pentru vătămările lor corporale.

La avarierea sau distrugerea de bunuri, despăgubirea de asigurare se acordă pentru bunurile aflate în afara autovehiculului care a produs accidentul, cu excepţia celor specificate la art.16, iar pentru bunurile aflate în acel autovehicul, numai dacă ele nu erau transportate în baza unui raport contractual încheiat cu posesorul sau cu utilizatorul autovehiculului, precum şi dacă nu aparţineau posesorului sau utilizatorului răspunzător de accident.

Paguba provocată în accident rutier de o remorcă va fi acoperită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a posesorului de autovehicul doar dacă remorca:

a) este tractată de acest autovehicul;

b) s-a separat de autovehicul şi a continuat să se deplaseze.

Pagubele provocate de remorcă vor fi acoperite de asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto a posesorului ei dacă remorca:

a) nu este tractată de autovehicul;

b) este separată de autovehicul şi staţionează.

Despăgubirile se stabilesc în baza unui acord scris între asigurat, persoana păgubită sau reprezentantul ei legal şi asigurător sau, în cazul în care nu s-a ajuns la nici o înţelegere, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. În cazul în care părţile au provocat din culpă accidentul sau majorarea pagubei, fiecare dintre ele va fi obligată să compenseze numai partea din pagubă care îi este imputabilă. În acest caz, întinderea răspunderii fiecărei părţi pentru producerea accidentului de autovehicul va fi determinată prin acte şi alte mijloace probatorii.

 9. Pagube care nu se achită de către Asigurător – Asigurătorul de răspundere civilă auto nu acordă despăgubiri pentru:

a) partea din prejudiciu care depăşeşte limitele maxime ale despăgubirilor de asigurare la data producerii accidentului, indiferent de numărul persoanelor păgubite şi de cel al persoanelor răspunzătoare de producerea pagubei;

b) pagubele produse la locul de muncă de dispozitivele sau instalaţiile montate pe autovehicul, utilizate ca utilaje sau instalaţii de lucru;

c) pagubele produse prin accidente survenite în timpul operaţiunilor de încărcare şi descărcare, aceste accidente constituind riscuri ale activităţii profesionale;

d) pagubele produse ca urmare a transportului de produse periculoase (radioactive, inflamabile, explozive), acestea determinînd sau agravînd producerea de pagube, dacă riscul transportării unor astfel de produse este supus asigurării obligatorii;

e) prejudiciul legat de poluarea mediului din cauza unui accident;

f) pagubele pricinuite de dispariţia sau distrugerea valorilor mobiliare, banilor, obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase, obiectelor de artă şi altor obiecte ale proprietăţii intelectuale;

g) reducerea valorii bunurilor după reparaţie;

h) pagubele produse prin exploatarea autovehiculelor în cadrul întrecerilor şi antrenamentelor sportive, organizate în locuri special prevăzute pentru acestea;

i) pagubele produse în situaţiile în care răspunderea asigurătorului nu începuse ori încetase;

j) prejudiciile produse bunurilor aparţinînd persoanelor fizice sau persoanelor juridice asigurate de răspundere civilă auto dacă au fost provocate de un autovehicul aflat în posesia lor;

k) sumele pe care utilizatorul răspunzător de producerea pagubei este obligat să le plătească posesorului, care i-a încredinţat autovehiculul asigurat, pentru avarierea ori distrugerea lui;

l) sumele de recuperare a pagubei morale rezultate din accident.

Pentru recuperarea daunelor excluse din asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, persoana păgubită este în drept să intenteze în instanţă de judecată acţiune civilă împotriva persoanei răspunzătoare de producerea accidentului.

10. Dreptul Asiguratorului la acţiunea de regres – Asigurătorul are dreptul să înainteze acţiune de regres persoanei răspunzătoare de producerea pagubelor atunci când:

a) accidentul a fost produs cu intenţie;

b) în momentul producerii accidentului, autovehiculul era condus în stare de ebrietate sau sub influenţa stupefiantelor;

c) persoana răspunzătoare de producerea accidentului care conducea autovehiculul fără permis de conducere sau cu încălcarea regulilor privind permisul de conducere;

d) persoana răspunzătoare de producerea accidentului nu este inclusă în contractul de asigurare încheiat între posesorul autovehiculului şi asigurătorul de răspundere civilă auto, cu excepţia situaţiei prevăzute la art.8 alin.(2) lit.b) al Legii nr. 414 – XVI din 22.12.2006;

e) contrar prevederilor legale care reglementează circulaţia rutieră pe drumurile naţionale şi cele locale, persoana răspunzătoare de producerea accidentului a părăsit locul lui;

f) utilizatorul autovehiculului nu dispune de certificat de revizie tehnică la momentul producerii accidentului;

g) accidentul a avut loc din vina autorului unei infracţiuni, care încearcă să fugă de urmărire.

11. Prima de asigurare – plata pentru asigurare. Prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne şi externe se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către autoritatea de supraveghere conform metodelor actuariale aprobate prin actele sale normative. Prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi potrivit actelor normative şi sistemul bonus-malus. Este interzis asigurătorilor să încaseze prime de asigurare sub cuantumul primelor calculate în funcţie de prima de asigurare de bază şi coeficienţii de rectificare, cu următoarele excepţii:

a) Asigurătorul poate oferi reduceri de pînă la 25% din primele de asigurare persoanelor fizice pensionate şi persoanelor cu deficienţe locomotorii posesori de motocicluri şi de autoturisme adaptate infirmităţii lor. Persoanele fizice pensionate nu pot beneficia de reduceri din prima de asigurare dacă în contract sînt indicate ca fiind admise să conducă autovehiculul persoane care nu sînt pensionate sau dacă contractul este încheiat fără indicarea persoanelor admise să utilizeze autovehiculul (număr nelimitat de utilizatori);

b) la stabilirea primelor de asigurare pe care asiguratul urmează să le plătească, asigurătorul aplică sistemul bonus-malus, conform procedurii stabilite de Autoritatea de supraveghere, ce prevede reduceri anuale de 5%, dar de cel mult 50% pe parcursul a 10 ani, a primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru utilizatorii care, în decursul a 10 ani, nu au comis accidente de autovehicul, precum şi majorarea primei de asigurare pentru utilizatorii care au comis accidente de autovehicul.