Asigurarea de accidente

1. Obiectul asigurării – interesele patrimoniale legate de micşorarea venitului (temporar sau permanent) şi / sau cheltuielile suplimentare în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau cu decesul Persoanei asigurate în rezultatul producerii accidentului.

2. Asigurătorul – ÎM Compania Internaţională de Asigurări „TRANSELIT” SA, persoană juridică care deţine licenţă pentru practicarea tipului de asigurare dat, pentru o plată determinată (prima de asigurare) achitată de către Asigurat, îşi asumă obligaţia de a compensa cheltuielile suplimentare în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau cu decesul Persoanei asigurate în rezultatul producerii accidentului.

3. Asigurat – orice persoană cu capacitate deplină de folosinţă şi de exerciţiu.

4. Teritorialitatea – contractul de asigurarea de accidente este valabil atît pe întreg teritoriul Republicii Moldova cît și peste hotarele ei.

5. Termenul de valabilitate – contractul de asigurare de accidente poate fi încheiat pentru orice perioadă inclusiv pentru perioada executării unei anumite lucrări, întreprinderii unei activităţi (măsuri), călătoriei, etc. Termenul de valabilitate a contractului de asigurare se stabileşte cu acordul părţilor.

6. Riscuri Asigurate  şi modalitatea de calcul a despăgubirii de asigurare – contractul de asigurare de accidente prevede protecţia de asigurare contra următoarelor riscuri survenite în perioada de valabilitate a Contractului:

a) Deces – plata indemnizaţiei pe acest risc constituie 100% din suma asigurată, deducând toate plăţile efectuate anterior;

b) Invaliditate – mărimea plăţii pe acest risc depinde de gradul de invaliditate (I, II, III) determinat de către organele de expertiză medicală a vitalităţii conform cadrului normativ în vigoare;

c) Traumatisme şi alte leziuni corporale – mărimea plăţii pe acest risc se determină prin calcularea a 0,2% din suma asigurată pentru fiecare zi de incapacitate de muncă (inclusiv şi zilele de odihnă), începând cu a 7-ea zi, dar nu mai mult decât suma asigurată; în cazul leziunii concomitente a diferitor organe, mărimea indemnizaţiei de asigurare se calculează separat pentru fiecare leziune, apoi acestea se sumează sau conform procentului determinat din suma asigurată în conformitate cu „Tabelul de plăţi ale indemnizaţiei de asigurare” în dependenţă de gradul de gravitate a traumei. Despăgubirea de asigurare se achită în funcţie de rezultatul maxim.

7. Suma asigurată – Suma de asigurare pentru care poate fi încheiat contractul de asigurare se determină prin acordul părţilor şi reprezintă o sumă bănească care va fi achitată total sau parţial Persoanei asigurate (Beneficiarului) la producerea cazurilor asigurate prevăzute în contractul de asigurare.

8. Prima de asigurare – prima de asigurare pe contractul de asigurare se determină în dependenţă de suma de asigurare, taxele tarifare şi perioada de asigurare. Taxele tarifare sunt diferenţiate luându-se în considerare vârsta, profesia sau tipul ocupaţiilor, starea sănătăţii Persoanei asigurate şi alţi factori care influenţează la gradul de risc în producerea cazului asigurat.

9. Despăgubirea de asigurare – În cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul (Persoana asigurată, Beneficiarul) trebuie în decurs de 5 zile, începând cu ziua următoare după ziua producerii evenimentului asigurat, să înştiinţeze despre aceasta Asigurătorul prin orice modalitate care permite fixarea obiectivă a comunicatului său. La producerea cazului asigurat pe contractul individual de asigurare, pentru care Asiguratul achită prime de asigurare în rate, din suma indemnizaţiei de asigurare Asigurătorul reţine toate tranşele neachitate ale primei. După aceasta Asiguratul se eliberează de achitarea ulterioară a tranşelor din prima de asigurare. Plata indemnizaţiei de asigurare se efectuează în decurs de 5 (cinci) zile bancare începând cu ziua recepţionării de către Asigurător a cererii cu privire la cazul asigurat, a tuturor documentelor necesare şi întocmirii de către Asigurător a actului de asigurare (dacă contractul nu prevede altceva). Asigurătorul este în drept de a refuza plata indemnizaţiei de asigurare dacă în rezultatul investigaţiei se va depista că în perioada valabilităţii contractului de asigurare Asiguratul a comunicat intenţionat Asigurătorului informaţii false referitoare la riscul profesional şi sănătatea Persoanei asigurate, precum şi că au avut loc acţiuni intenţionate ale Persoanei asigurate, Asiguratului sau Beneficiarului direcţionate spre producerea evenimentului asigurat.

10. Excepţii de la protecţia de asigurare – nu se recunosc drept cazuri asigurate evenimentele survenite în rezultatul:

a) acţiunii exploziei nuclerare, radiaţiei, precum şi a contaminării radioactive, chimice sau bacteorologice;

b) operaţiilor militare, precum şi a manevrelor sau altor acţiuni militare;

c) războiului civil, tulburărilor în masă, grevelor;

d) acţiunilor intenţionate a Asiguratului, Persoanei asigurate sau Beneficiarului orientate spre producerea cazului asigurat, inclusiv a sinuciderii (atentatului de sinucidere) şi cauzării leziunilor corporale sie însuşi;

e) săvârşirii de către Persoana asigurată a infracţiunii premeditate, care a condus la survenirea cazului asigurat;

f) conducerii de către Persoana asigurată a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, precum şi a transmiterii conducerii mijlocului persoanei care se află în stare de ebrietate alcoolică, narcotică sau toxică, ori persoanei care nu are permis de conducere a respectivului mijloc de transport de categoria respectivă;

g) folosirii benevole a alcoolului, a substanţelor narcotice şi toxice de către Persoana asigurată.