Termeni şi noţiuni

Activitate de asigurare – activitate care constă, în principal, din: oferirea, negocierea şi încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, efectuarea de acţiuni de regres şi de recuperare;

Asigurare transfer al unui risc eventual, inclusiv al riscului unei pierderi financiare şi/sau al unei pagube materiale, de la asigurat la asigurător, în conformitate cu contractul de asigurare;

Agent de asigurare – persoană fizică sau persoană juridică ce desfăşoară activitate profesională în baza mandatului acordat de asigurător, avînd dreptul să încheie, în numele şi din contul asigurătorului, contracte de asigurare cu terţii, conform condiţiilor stipulate în contractul de mandat, fără să aibă calitatea de asigurător, reasigurător, agent bancassurance sau de broker de asigurare şi/sau de reasigurare;

Broker de asigurare şi/sau de reasigurare – persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile legii “Cu privire la asigurări”, negociază pentru clienţii săi persoane fizice sau persoane juridice, asiguraţi (reasiguraţi) sau potenţiali asiguraţi (reasiguraţi), încheierea de contracte de asigurare (reasigurare) şi care prestează servicii de consultanţă şi inspecţie de risc şi acordă asistenţă pe durata derulării contractelor sau în legătură cu regularizarea daunelor, după caz;

Asigurător (reasigurător) – persoană juridică înregistrată în Republica Moldova care, în condiţiile Legii “Cu privire la asigurări”, deţine dreptul de a desfăşura activităţi de asigurare (reasigurare);

Asigurat – persoană care are încheiat un contract de asigurare cu asigurătorul;

Caz asigurat – risc asigurat, prevăzut în contractul de asigurare, a cărui producere conferă asiguratului dreptul de a fi indemnizat sau despăgubit de către asigurător;

Franciză – parte din prejudiciu suportată de asigurat, stabilită în calitate de valoare fixă sau de procent din despăgubirea totală prevăzută în contractul de asigurare;

Risc asigurat –  fenomen, eveniment, grup de fenomene sau evenimente prevăzute în contractul de asigurare care, odată produse, pot genera prejudicii bunurilor sau persoanei asigurate. În asigurările de viaţă, fenomenul de supravieţuire şi fenomenul de deces se încadrează în noţiunea de risc asigurat;

Accident de autovehicul – eveniment neprevăzut, întîmplător provocat de unul sau mai multe autovehicule, care cauzează prejudicii unor persoane şi care poate da naştere unor pretenţii de despăgubire;

Dosar de daune – dosar care include totalitatea documentelor necesare constatării şi soluţionării cazului de asigurare;

Poliţă de asigurare „Carte Verde” – document internaţional de asigurare, eliberat în numele unui birou naţional, care atestă existenţa asigurării obligatorii de răspundere civilă auto cu valabilitate în afara teritoriului ţării emitente, în conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptată de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite;

Sistem bonus-malus – sistem de reduceri şi de majorări ale primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto acordate în funcţie de istoricul daunelor;

Suma asigurată – este suma exprimată în bani, indicată în contractul (poliţa) de asigurare, în limita căreia asigurătorul poartă răspundere faţă de asigurat (terţe persoane); suma maximă a despăgubirii de asigurare. Suma asigurată nu poate depăşi preţul real al obiectului asigurării;

Uzură valorică – acea parte din valoarea autovehiculului, părţilor componente sau ale pieselor care se înlocuiesc, ce se pierde prin vechime, întrebuinţare sau stare de întreţinere a autovehiculului avariat la data producerii accidentului.